insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2
Resim Yok

Erol ERASLANOĞLU
İmar ve Şehircilik Müdürü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Misyon:

İlkeleri doğrultusunda şehrimize ; yapı ve fiziki mekan ölçeğinde kaliteli ,modern bir görünüm kazandırarak verimli,etkin,yeniliklere açık olmak ,moderne görünümlü ve tarihi değerlerin ışığı altında geleceği tasarlamak,aktif verimli,süratli ve kaliteli hizmet vererek halkımızdan beklediğimiz özgüveni kazanmak ,rasyonel çözümlerle halkın sorunlarını ortadan kaldırmak ve şeffaf bir Müdürlük olmak.

Vizyon:

İmar ve Şehircilik alanında planlama ve uygulama çalışmalarında; üstün kamu yararını temel çıkış noktası alarak;

Kentsel yaşam kalitesinin yükselten, 
Dijital şehir takip sistemi ile değişimi sürekli izleyen, 
Teknoloji ile uyumlu, 
Yetenek bazlı çok amaçlı sosyal merkezleri ve prestij alanları ile ünlü, 
Engelliler için en uygun kent ortamlarını oluşturmuş, 
Katılımcı bir yönetim sergileyerek yaşam bağlayıcılığı yüksek ve 
Kentin yaşam çevrelerindeki tüm fiziksel sorunları giderip, sağlıklı, refah ve yaşanabilir çevreler oluşumunu sağlamış, 
Örnek bir kent oluşturmaktır
 
İmar Şehirciliğin Yetki ,Görev ve Sorumlulukları

a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen,sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,
b) Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarını, ıslah imar  planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan planları/ plan değişikliklerini hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine  sunmak, Belediye Meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak karar alınmak üzere üzere  hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Belediye Encümenine sunmak. 
Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/tapu Müdürlüklerine iletmek,
c) Meclis ve Encümen kararını gerektiren diğer dosyaları Başkanlık Makamına  hazırlayarak sunmak,
d) Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar planlarını yapmak ve yaptırmak,
e) Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, Bu amaçla halkı bilgilendirmek,
f) Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin Yol kotlarını ve İmar Çaplarını hazırlamak ve talep üzerine ilgililerine vermek,
g) Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak,
o) Mevzuata, Şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan Kurum ve kuruluşların kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş bildirmek,
h) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,
i) İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekansal projeler üretmek,
j) Engelli yada engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte  Fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek ile görevli ve yetkilidir.

3 Çalışan Personel Listesi

 

5-Sunulan Hizmetler

I.1.Müdürlük:

Müdürlük kadro ve ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, 
Müdürlüğün faaliyet gösterdiği bina yada katın bakım, onarım, emniyet ve güvenliğini sağlamak, 
Personel arasında disiplin ve işbirliğini sağlamak, 
Müdürlük personelinin; sosyal, teknik ve bilimsel açıdan gelişmesini sağlamak için eğitici öğretici faaliyetler düzenlemek, personelin seminer ve konferanslara katılmasını sağlamak, gerektiğinde bunlara katılarak eğitici ve öğretici olmak, 
Görevinin gerektirdiği durumlarda, diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği kurmak ve toplantılara katılmak, 
Gerekli görüldüğü durumda, servislerin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, karışıklıkları önlemek ve işlemleri hızlandırmak amacıyla; idare ile işbirliği içinde servis sorumlularını belirlemek. 
 

I.2.İdari İşler :

a-) Evrak İşlemleri:

Müdürlüğün faaliyet gösterdiği bina yada katın bakım, onarım, emniyet,  ve güvenliği hususunda müdürlüğü bilgilendirmek, 
 
Kamu Kurum ve kuruluşları ile özel yada tüzel kişiliklerden gelen evrak, dilekçe ve yazılarla müdürlüğe yapılan başvuruların evrak kayıt defterine kaydını yapmak, gereği için müdürün havalesine göre servislere dağıtımını sağlamak, 
Müdürlüğe ait bilgi ve belgelerin konularına göre dosyalanmasını sağlamak, 
Her türlü yasal ve idari uygulamanın personele bildirilmesi ve uyulmasını sağlamak, 
 

b-) Sicil İşleri:

Müdürlük bünyesinde çalışan tüm memur ve işçilerin özlük işlerini  yürütmek, 
Müdürlük için lüzumlu demirbaş ve sarf malzemelerinin giriş ve çıkışını yapmak,   Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelin görev, taksim işlemlerini  idare ve müdürlük talimatlarına göre düzenlemek, 
Müdürlük bünyesinde çalışan personelin puantaj, fazla mesai, nöbet ve  diğer istihkakları ile ilgili işleri takip etmek ve düzenlemek, 
Çalışanların sicil dosyalarının tutulmasını sağlamak, 
Fenni mesul, proje müellifi, müteahhit ve yapı denetim şirketlerinin sicil  dosyalarını tanzim etmek, 
 

c-) Arşiv İşleri:

Her türlü yazışmaların servislere sıralı arşivlenmesini ve ilgili yönetmeliğe göre saklanmasını sağlamak, 
Müdürlükte işlem gören; ruhsat dosyası, proje ve evrakları  ada / parsel  numarasına göre arşivlemek, kurulmuş olan arşivin düzenli bir şekilde  çalışmasını sağlamak, 
Arşivden istenilen proje ve evrakları zimmetle isteyen müdürlük  personeline vermek ve zimmet takibini yapmak, 
Arşivdeki evraklardan, süresini tamamlayanları ilgili kanun, yönetmelik,genelge ve encümen kararları doğrultusunda imhasını sağlamak, 
 

I.3. Harita:

Hisse Satışları, 
Kotlu Kroki, 
Temel Vizesi, 
Kamulaştırma Çalışmaları, 
İmar Uygulamaları, 
Sincan  Belediyesi sınırları içinde bulunan arsa ve arazilerin düzenleme faaliyetlerini yüklenici firmalara yaptırmak için, gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini organize etmek, 
Belediye sınırları içinde bulunan yolların projelerinin hazırlanmasını veya yüklenici firmalara hazırlatılmasını koordine etmek, 
Belediyeye ait olan mülklerde imar uygulama harita ve parselasyon planını hazırlayarak imar uygulamasını gerçekleştirilmesini sağlamak, 
Belediyeye ait olmayan mülklerde mülk sahibinin başvurusu üzerine mülk sahibi tarafından hazırlatılan imar uygulama cetvellerinin İmar Planına ve yönetmeliğine uygunluğunun kontrolünü sağlayarak encümene sunmak, 
Vatandaşa ait parselin kotlu krokisinin hazırlanması veya vatandaş tarafından hazırlatılan kotlu krokilerin kontrol edilmesi faaliyetlerini koordine etmek, 

I.4. Planlama:

İmar Durumu, 
İcra ve Mahkemelerin resmi yazılarına cevap verilmesi, 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/100.000, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planları referans alınarak uygulama imar planlarını yüklenici firmalara hazırlatılması ile ilgili çalışmaların yürütülmesini koordine etmek, 
Uygulama ve Revizyon İmar Planlarının değişikliğine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 
Kentsel tasarım planlarının hazırlanması ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini koordine etmek, 
Parsel malikinin başvurusu üzerine, plan notları ile belirlenen bölgelerde parsel bazında kentsel tasarım planlarının değerlendirilmesini sağlamak, 
6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatı “ Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” ile İç kontrol unsurları (Kontrol Ortamı, Risk Değerlemesi,Kontrol faaliyetleri ,Bilgi ve İletişim ve Gözetim  ) belirlenmiştir.
Tebliğde;” Kamu İdarelerinin ,İç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi ,bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması ,gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması 
çalışmalarını yürütmeleri gerekmektedir. Söz konusu çalışmaların etkili şekilde ve zamanında yürütülmesini sağlamak üzere ,idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemler alınacaktır.”hükmüne yer verilmiştir. 
5018 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde ,üet yöneticilerin ,mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişini gözetilmesi ,izlenmesi ve kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gerekli harcama yetkilileri ,mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükmüne bağlanmıştır.
Buna göre üst yöneticilere ,iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi ,iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde ,idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır.

Sincan’ın kentin Batı planlama bölgesindeki merkezi işlevini güçlendirmek amacıyla Saraycık bölgesinde Batı terminali –Toptancı hal kompleksi ile bütünleşen stratejik alt merkez oluşturmak, 
Çalışma alanları ile konut alanları ilişkini güçlendirmek, 
Temelli’de Kurtuluş Savaşı ‘na ilişkin birimleri kullanarak rekreatif potansiyeller oluşturmak ,Disneyland öngörüsü ile bunu destekleyerek karma makroformu buna uygun toparlamak, 
Planlama çalışmalarında kamu ve toplum yararı için çalışanlar, meclis üyeleri ve kentlilerin katılacağı mekanizma ve ortamların oluşumunu hazırlamak. 

2-Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüzün ana gider sınıfı içerisindeki Sermaye Giderleri başlığı altındaki alt başlıklarda; 
-Harita Alımları,
-Plan Proje Alımları,
-Diğer gayrimenkul ve Kamulaştırma giderleri yer almaktadır. 
                      

Sonuç olarak : Toplam imar planlı alanlardaki projeksiyon nüfus 1.200.000 kişi olup bunun yaklaşık 450.000 kişisinin kentte yaşadığı kabul edildiğinde Sincan İlçesinde yaklaşık 750.000 kişi daha iskan edilebilecek imarlı alan bulunmaktadır.

 

        YENİKENT  UYGULAMA İMAR PLANI         SİNCAN   UYGULAMA İMAR PLANI  
 

 

TEMELLİ UYGULAMA İMAR PLANI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 Ocak  2009 – 31 Aralık 2009 arası faaliyet raporu

- Sincan Eskişehir yolu bağlantısını temelli üzerinden sağlamak ve  Başkentin  batı kanalında yeni bir alt merkez (Büyük kamu arazilerinin bulunduğu alanda toplukonut projeleri, kamu hizmet alanları, sosyal hizmet alanları oluşturmak ve bu alanların yaratacağı mekansal kalite gelişimi ile yüksek gelir grubunun konut ihtiyacını sağlayacak konut bölgeleri yaratacak) oluşturmak amacıyla ,söz konusu bölge arasında kalan Osmaniye,Polatlar,Çicektepe,Esenler,Türkobası Mahallelerinin Plan çalışmalarına esas olmak üzere arazi ve tapulama çalışmaları yapıldı.

- Saraycık – Cimşit  yolunu İstanbul-Eskişehir yolları bağlantılı Ankara çevre yoluna bağlamak üzere arazi kadastral durum haritaları üzerinde alternatif yol çalışmaları yapıldı.

-İmar planı bulunmayan 6 adet mahallemizde Köy Yerleşil Alanı Planını hizmet alımı ile  yaptırmak amacıyla  planlama alanları belirlenerek yaklaşık maliyet analizleri yapıldı.

-İmar Planlarının  sayısallaştırılması işi yaptırılmak üzere hizmet alımı yapıldı.

-Temelli-Alagöz mahallesinde Türkkonut Bölgesi üzerinde yaklaşık olarak  95  ha .yüzölçümlü İmarlı alanın parselasyon planları onaylanarak tescil edildi.

-Temelli merkezde bulunan gölet alanın kuzeyinde ve güneyinde Karayolu üzerinde bulunan Akaryakıt İstasyonlarında Uluslar arası terminal kimliğini oluşturacak Turizm fonksiyonuyla bütünleştirilmiş konaklama bölgeleri için plan değişikliği yapıldı.

-Yenikent’te Plan değişiklikleri ile Belediyemize arsa temini sağlandı ve mevcut kullanım kararlarında yapılan değişiklikler ile Belediyemize ait arsaların yapılaşma koşulları optimal hale getirildi.
-İmar ve    Şehircilik Müdürlüğünün rutin işleri olan İmar Uygulamaları ( İfraz, Terkin,Tevhit ) ,trampa  hisseli arsa satışı yine bu dönemde hızla teknik dosya oluşturma işlemleri ile Belediye Encümenine sunuldu.

-Kentsel yaşam alanlarının mekansal kalitesini yükseltmek ve Kentin yaşam çevrelerindeki  fiziksel sorunları gidermek amacıyla Kamu yararı adına  plan değişiklikleri hazırlanarak Belediye Meclisine sunuldu.

-Sincan merkezde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisine ait siloların kaldırılarak kent merkezinde görsel kirlilik yaratan ve önemli bir mekanı kaplayan bu alanın rekreasyon alanına dönüştürülmesine yönelik plan çalışmaları kapsamında ilgili kurumlarla görüşmeler ve girişimlerde bulunuldu.

    
ara
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2014     Web Master: Ömer DENEK