Arama Yapın

Merkezi Alarm Sistemi ve Yazılımı, Ücretsiz İnternet (Hotspot) Sistemi ve Yazılımı, Noktadan Noktaya Kablosuz Network Altyapısı (Radyolink) Sistemi ve Yazılımı, Yayınlama (Stream) Yazılımı ve Sistemlerinin Bakımı - 10 Aralık 2021(11:00) --> 10 Aralık 2021(13:00)


YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

SİNCAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Merkezi Alarm Sistemi ve Yazılımı, Ücretsiz İnternet (Hotspot) Sistemi ve Yazılımı, Noktadan Noktaya Kablosuz Network Altyapısı (Radyolink) Sistemi ve Yazılımı, Yayınlama (Stream) Yazılımı ve Sistemlerinin Bakımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN         :               2021/738762

1-İdarenin

a) Adı:SİNCAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi:Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 06930 SİNCAN/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası:3122711269 - 3122711272

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:Merkezi Alarm Sistemi ve Yazılımı, Ücretsiz İnternet (Hotspot) Sistemi ve Yazılımı, Noktadan Noktaya Kablosuz Network Altyapısı (Radyolink) Sistemi ve Yazılımı, Yayınlama (Stream) Yazılımı ve Sistemlerinin Bakımı

b) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet Merkezi Alarm Sistemi ve Yazılımı, Ücretsiz İnternet (Hotspot) Sistemi ve Yazılımı, Noktadan Noktaya Kablosuz Network Altyapısı (Radyolink) Sistemi ve Yazılımı, Yayınlama (Stream) Yazılımı ve Sistemlerinin Bakımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür

d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :10.12.2021 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. no:7 Sincan Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müd. Kat:1 Sincan/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her Türlü, Yayınlama (Stream) Yazılımı, Merkezi Alarm Sistemi ve Yazılımı, Ücretsiz İnternet (Hotspot) Sistemi ve Yazılımı İle Radyolink Network Altyapısı Bakım İşi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,83

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


17 Kasım 2021
Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. İnternet sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz. Tamam