insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2
Resim Yok

İhsan YILMAZ
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü
Telefon: 444 4 762 - Dahili(551)
E-mail: ihsan.yilmaz@sincan.bel.tr

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

T.C.

SİNCANBELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KURULUŞ, TEŞKİLATLANMA GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

I GENEL HÜKÜMLER

 

AMAÇ

Madde – 1:  Günümüzde hızla gelişen teknolojik ve sosyal gelişmelerin bölge halkı üzerine olumlu olarak yansıması için, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmak, kent halkının bu faaliyetlere katılmasını sağlamak.

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak üzere; kültür ve sanat, turizm, tanıtım, gençlik ve spor, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerini yapmak, konferans, fuar, festival, şenlik ve sergi etkinliklerinde bulunmak, ulusal gün ve bayramlarda törenler yapmak ve belediye faaliyetlerinin ulusal ve yerel çapta tanıtılması ile ilgili her türlü basım, yayım, afiş, broşür, dergi, sesli,görüntülü ve dijital araçlarla tanıtımını yapmak.

Farklı sosyal kesimlerden gelen ve bölgeye yerleşen halka ortak bir hemşehrilik anlayışı kazandırmak, şehir hayatına uyumlarını sağlamak, Şehir halkının müzik ve sanat kültürünü geliştirmek üzere, Sincan Belediyesi Konservatuarı kurarak THM, TSM, TTM, tiyatro, drama, halk oyunları dallarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak, ses ve çalgı dallarında icracılığa yönelik eğitim vermek.

Ayrıca konservatuarda eğitim hizmeti alacak öğrencilerin konservatuara kayıtları, nitelikleri ve eğitimleri ile müzik ve sahne sanatları dalında eğitim hizmetleri verecek; öğretim elemanlarının,  idari personelin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ruhen ve bedenen sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak. Bu kurslara katılanlara belge vermek, açık hava ve kapalı salon konserleri düzenlemek, kurslara katılanlarla gösteri ve törenler yapmak. Bölge halkının sosyal ve kültürel hayatına hareketlilik getirerek değişen ve gelişen ülkemizde akılcı, yenilikçi ve atılımcı bir sanat kurumu oluşturmaktır.

Kütüphane hizmetleri sunarak, okuma ve araştırma sevgisi kazandırmak, tarihi eserlerin tanıtımı, eski bölgesel ve yerel halk kültürlerini yeniden canlandırmak. Geziler düzenleyerek farklı yerlerdeki kültürel miras eserlerini tanıtmak.

KAPSAM

Madde – 2:Bu yönetmelik Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile hizmet ilişkilerini, çalışma kural ve ilkelerini ile Sincan Belediye Konservatuarının kuruluşteşkilatı, görevleri ve işleyişine ait esasları kapsar.

YASAL DAYANAK

Madde – 3:Bu yönetmeliğin yasal dayanağı;

1)      5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi (a) Fıkrası,

2)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi, 

3)      222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 11. ve 13. Maddeleri,

4)      1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun17. Maddesi,

5)      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89. ve 176.maddelerinin ilgili hükümleri, 

6)      Resmi Gazetede yayınlanan 14.02.2006 tarih ve 26080 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri,

7)      Belediye Meclisinin 04.09.2006 gün ve 87 sayılı kararı,

8)      Belediye Meclisinin 12.01.2007 tarih ve 12 sayılı kararı ve

9)      Belediye Meclisinin 06.10.2009 tarih ve 181 sayılı konservatuar kurulmasıyla ilgili kararına dayanmaktadır.

 

TANIMLAR

Madde – 4: Bu Yönetmelikte adı geçen;

Belediye                                  : Sincan Belediyesini,

Başkanlık                                : Sincan Belediye Başkanlığını,

Başkan                                    : Sincan Belediye Başkanını,

Meclis                                      : Sincan Belediye Meclisini,

Konservatuar                         : Sincan Belediye Konservatuarı

Eğitim Bölüm Başkanları     : SincanBelediye Konservatuarında her bölümün başında görevlendirilecek eğitmenleri

Öğretim Elemanları             : Sincan Belediye Konservatuarında eğitim verecek alanında uzman eğitmenleri işaret eder.

II ESASHÜKÜMLER

Madde – 5 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Çalışma Esasları

1)      Belediyemizce yapılan hizmetlerde; temel atma, açılış, şenlik, şölen, festival ve gezilerde organizasyonları koordine etmek.

2)      Şehir halkının müzik ve sanat kültürünü geliştirmek,

3)      Bünyesinde oluşturacağı konservatuarla THM, TSM, TTM, tiyatro, drama, halk oyunları dallarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak, ses ve çalgı dallarında icracılığa yönelik eğitim vermek,

4)      Her türlü hobimeslek kursları düzenlemek,

5)      İlçemizde yaşayan her yaştaki halka, Kütüphane hizmetleri sunarak, okuma ve araştırmasevgisi kazandırmak,

6)      Çeşitli yörelerin halk oyunlarını örf ve adetlerini, bilgi ve görgülerini araştırmak,

7)      Tiyatro ekibi kurmak,

8)      Bölgelerin ve yaş gruplarının kültür düzeyine göre seçilecek tiyatro eserlerini sahneye koymak,

9)      Uygun görülen konularda sergiler açmak,

10)  Gerektiğinde belirli gün, hafta ve önemine binaen ilgili konularda etkinlikler düzenlemek,

11)  Geziler düzenleyerek farklı yerlerdeki tarihi, kültürel, önemli eserleri ve yerleri tanıtmak,

12)  Ulusal ve uluslararası düzeyde fuar ve şenlikler düzenlemek ve şenliklere katılımı sağlamak katılmak,

13)  Kardeş Şehirlerle ilgili gerekli hazırlıkları yapmak,

14)  AB Genel Sekreterliği ve diğer ilgili kurumlarla yakın temas kurarak fonlara ilişkin
hazırlanabilecek projeler üzerinde diğer birimler ile koordineli olarak çalışmalar yapmak,

15)  AB yerel idareler ile ilgili seminer, konferans vb. toplantılara katılımı sağlamak için çalışmalar yapmak,

16)  Kültür Yayınları çıkarmak.

 

Madde – 6 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Teşkilatı

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; bir Müdür ile aşağıdaki servislerden oluşur.

1)      Planlama ve Koordinasyon Servisi,

2)      Kültür ve Sanat Servisi,

3)      Hobi ve Meslek Kursları Servisi,

4)      Spor Tesisleri Servisi,

5)      AB Proje Geliştirme Servisi,

6)      Kütüphaneler Servisi,

7)      İşlemler servisi

8)      Konservatuar Servisi,

 

Madde – 7 Servislerin görev, yetki ve sorumlulukları:

7.1 - Planlama ve Koordinasyon Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları:

1)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün vereceği görevleri yapmak,

2)      İşlerin planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi gibi ortak yönetim görevlerini yapmak,

3)      Müdürlüğün servislerinin çalışmalarını organize etmek

4)      Müdürlüğün bütçe çalışmasını hazırlamak,

5)      Müdürlük personelinin çalışmalarını düzenlemek,

6)      Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu malzeme, araç ve gereçleri temin etmek.

7)      Tiyatro ve Konferans Salonlarının, Meclis Kararları ile belirlenen ücretler karşılığı kiralanması ve programlarını düzenlemek ,

8)      Müdürlüğün koruma güvenlik ve teknik sistemini takip etmek.

 

7.2 - Kültür ve Sanat Servisinin görev, yetki ve sorumlulukları:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün vereceği görevleri yapmak.

1)      Servis işlerinin planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi gibi ortak yönetim görevlerini yapmak,

2)      Çeşitli yörelerin halk oyunlarını örf ve adetlerini, bilgi ve görgülerini araştırmak.

3)      İlçemizde bulunan yaş gruplarının kültür düzeyine göre seçilecek sinema filmlerinin gösterimlerini yapmak,

4)      Uygun görülen konularda sergiler açmak,

5)      Gerektiğinde belirli gün, hafta ve önemine binaen ilgili konularda etkinlikler düzenlemek.

6)      Geziler düzenleyerek farklı yerlerdeki tarihi, kültürel, önemli eserleri ve yerleri tanıtmak.

7)      Ulusal ve uluslararası düzeyde fuar ve şenlikler düzenlemek ve katılmak,

8)      Kardeş Şehirlerle ilgili organizasyonlar için gerekli hazırlıkları yapmak.

 

7.3 - Hobi ve Meslek Kursları Servisinin görev, yetki ve sorumlulukları:

1)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün vereceği görevleri yapmak,

2)      Servisin işlerin planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi gibi ortak yönetim görevlerini yapmak,

3)      Müdürlüğe bağlı Lale Kültür ve Sanat Merkezi,Tandoğan Kültür merkezi, Yenikent Kültür Merkezlerinde düzenlenecek hobi ve meslek kursları için sınıf ve ihtiyaçlarının karşılanması için projeler hazırlamak ve geliştirmek,

4)      Öneriler hazırlamak ve onaylanan önerileri uygulamak.

5)      Resim sergileri açmak.

 

7.4 - Spor Tesisleri Servisinin görev, yetki ve sorumlulukları:

1)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün vereceği görevleri yapmak.

2)      Servisin işlerin planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi gibi ortak yönetim görevlerini yapmak.

3)      Müdürlüğün, Kültür Merkezleri ve Spor Tesislerinde ısıtma, aydınlatma, temizlik, haberleşme işlerini yürütmek, yangına tabii afetlerde ve hırsızlığa karşı korunmasını sağlamak,

4)      Kendisine teslim edilmiş demirbaşların temizlik ve bakımını yapmak,

 

7.5 - AB Proje Geliştirme Servisinin görev, yetki ve sorumlulukları:

1)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün vereceği görevleri yapmak.

2)      Servisin işlerin planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi gibi ortak yönetim görevlerini yapmak.

3)      Ülkemizin AB'ye uyum sürecinde kentle ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, diğer

4)      Birimlerle koordineli çalışarak bu süreçte ilçemizi AB ülkelerinin belediyelerine uyumlu hale getirmek, daha ileri bir seviyeye taşımak için çalışmak.

5)      AB Genel Sekreterliği ve diğer ilgili kurumlarla yakın temas kurarak fonlara ilişkin hazırlanabilecek projeler üzerinde diğer birim müdürlükleri ile koordineli çalışmalar yapmak

6)      AB yerel idareler ile ilgili seminer, konferans vb. toplantılara katılımı sağlamak için çalışmalar yapmak

 

7.6 – Kütüphaneler Servisinin görev, yetki ve sorumlulukları:

1)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün vereceği görevleri yapmak.

2)      Servisin işlerin planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi gibi ortak yönetim görevlerini yapmak.

3)      Kütüphaneye bilgisayar programı temin etmek ve Kütüphane desimal sistemini uygulamak.

4)      Kütüphane için alınacak yayınların seçilmesi, satın alınması, abone olunması, eserlerin tasnif edilmesi ve bir sistem dahilinde yerleştirilmesi, okuyuculara ödünç verilmesi ve bunlarla ilgili tüm kayıtların tutulması, kütüphane malzemelerinin en iyi şekilde korunması hakkında esaslar tespit etmek onaya sunmak ve uygulamaya koymak.

5)      Kütüphanelerin devamlı ve düzenli bir şekilde çalışır durumda olmasını sağlamak, kütüphanelere kitap seçmek üzere yayınları izlemek, yayınevleri ile ilişki kurmak ve gerekirse bu konuda eğitim uzmanlarının görüşlerini almak,

6)      Kütüphanede kurulan bilişim sınıfında internet üzerlerinden araştırma imkânı sağlamak.

 

7.7 - İşlemler servisinin görev, yetki ve sorumlulukları:

1)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün her türlü yazılarını kurallara uygun şekilde yazmak.

2)      Müdürlüğün bütçe çalışmasını hazırlamak,

3)      Kendisine teslim edilmiş demirbaşların temizlik ve bakımını yapmak.

4)      Kırtasiye israfına sebebiyet vermemek.

5)      Gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım, dosyalama, gönderme ve izleme işlemlerini yapmak.

6)      Fotokopi edilmesi gereken yazıların fotokopisini çekmek ve arşivlemek.

7)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün arşivini yapmak ve arşiv işlerini yapmak

8)      Müdürlüğe ait bütün demirbaş eşya kayıtlarını tutmak, ayniyat işlemlerini yapmak.

9)      Müdürlüğün demirbaş ihtiyaçlarının temin ve düşümünü yapmak.

10)  Demirbaş eşyaların muhafaza ve bakımım yapmak.

11)  Müdürlüğün ücret ve maaşlar ile ilgili puantörlük işlemlerini yapmak.

12)  Müdürlüğün tahsildarlık ve mutemetlik işlemlerini yapmak.

 

KONSERVATUAR

Madde – 8 Sincan Belediye Konservatuarının görevleri;

1)      THM, TSM, TTM, Tiyatro Drama, Halk Oyunları dallarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

2)      Ses ve çalgı dallarında icracılığa yönelik eğitim vermek.

3)      Kurs bitirme belgesi ve sertifikası vermek.

4)      Bünyesinde oluşturduğu uygulama toplulukları vasıtası ile eğitim ve öğretimini yaptığı dallarda Sincan Belediyesince düzenlenen etkinliklerde programlar yapmak.

5)      Bu kapsamdaki diğer sanat dallarında ihyaca binaen kurslar açmak.

6)      Eğitim ve öğretimini yaptığı dallarda, bölgesel ve ulusal araştırmalar yapmak, çeşitli tasniflere tabi tutarak arşiv oluşturmak ve yayınlamak.

 

Madde – 9 Sincan Belediye Başkanlığı Konservatuarının organları.

1)             Konservatuar Sorumlusu

2)             Sanat Kurulları

3)             Eğitim Birim Başkanlıkları.

4)             Öğretim Elemanları.

 

Madde – 10 Konservatuar SorumlusununGörev, yetki ve sorumluluklar:

1)      Madde 11 te belirtilen Konservatuarhizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

2)      Eğitim birim başkanlarının idari-teknik yönden istek ve taleplerini, mevcut imkânlar çerçevesinde yerine getirmek.

3)      Kendisine bağlı personelin çalışmalarını düzenlemek,

4)      Konservatuarın ihtiyacı kadar atölye, sınıf ve kurs merkezi yapımı için proje hazırlamak ve öneriler getirmek, takip etmek, sonuçlandırmak.

5)      Prova ve oyunları izlemek, noksanlıkları tespit etmek, hal çarelerini araştırmak ve gereken önlemleri almak,

6)      Konservatuar eğitimi sonucunda elde edilen ürünler için sergiler açmak.

7)      Repertuarını zenginleştirmek üzere Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve diğer müzik dallarındaki müzik eserlerini araştırıp bir müzik arşivi meydana getirmek.

8)        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birimler,  sanat, öğretim ve ilgili diğer kurum – kuruluşlarla gerekli temasları sağlamak.

9)        Konservatuar kayıtlarını, sınav ve diğer ilgili duyuruları yapmak.

10)      Personel işlerini yürütmek.

11)      Birim başkanları arasındaki görevlendirme ve koordinasyonu sağlamak.

12)      Öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili sorunları çözmek.

13)      Sanat kurullarının kararlarını uygulamak.

14)      Okulla ilgili alınacak malzeme alımlarını sağlamak.

 

Madde – 11 Sanat Kurulu

Her birimin kendi sanat kurulu bulunur. Sanat kurulu, eğitim birim başkanı ve iki öğretim görevlisinden oluşur. Kendi birimine ait yıllık eğitim öğretim müfredatını tespit eder.

 

11.1 - Sanat Kurulu Görevleri:

1)             Yıllık eğitim-öğretimde uygulanacak stratejiyi belirler ve uygulamayı takip eder.

2)             Öğrenci ve öğretim elemanları ile ilgili disiplin işlerini takip eder.

3)             Konservatuarla ilgili alınacak malzemenin teknik özelliklerini belirler.

4)             Dönem sonu kurul toplantılarına katılıp, sınıf geçme ve başarı durumlarını görüşüp, karara bağlamak.

 

11.2 – Eğitim Birim Başkanları

Birim başkanları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Konservatuar Sorumlusununteklifi,  Yetkili Başkan yardımcısını uygun görüşü ve Belediye Başkanının oluru ile atanır.

 

11.3 - Eğitim Birim Başkanları Görevleri:

1)             Yıllık eğitim programını belirler.

2)             Öğretim elemanlarının, öğrencilerin çalışmalarını koordine eder.

3)             Proje ve problemlerini Konservatuar Sorumlusunailetir. Çözümüne yardımcı olur.

4)             Kursların teknik ihtiyaçlarını tespit eder, üst makama bildirir.

 

Madde – 12 Öğretim Elemanları

Konservatuar mezunu, ayrıca branşında uzman, sanatında temeyyüz etmiş, kişiler arasından Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Konservatuar Sorumlusununteklifi,  Yetkili Başkan yardımcısını uygun görüşü ve Belediye Başkanının oluru ile görevlendirilir

12.1 - Öğretim ElemanlarıGörevleri:

1)             Bu Yönetmelikte belirtilen eğitim-öğretimle ilgili uygulama dersleri yapmak.

2)             Ders ve çalışmalarda yoklama yapmak, sonuçlarını ve işlenen konuyu yoklama defterine kaydetmek.

3)             Seçildikleri kurulların toplantı ve çalışmalarına katılmak.

4)             Görevlendirildikleri uygulama topluluklarının çalışma ve gösterilerine katılmak.

5)             Dönem içindeki vize ve final sınavlarına katılmak.

6)             Dönem sonu kurul toplantılarına katılmak

 

EĞİTİM VEÖĞRETİM VERİLECEK TEMEL BİRİMLERLE İLGİLİ

SANATDALLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ

 

Madde – 13 SanatDallarının Kuruluş ve İşleyişi

Konservatuarda iki yıl süresince aynı dersler verilecek. Ancak basitten zora doğru her öğretim üyesi kendi ders planını oluşturacak. Konservatuar Sanat Kurulunun belirleyeceği müfredat doğrultusunda yıllık planını yaparak, öğretim yılı başında konservatuar Müdürüne onaylatarak uygulamaya koyacaktır. ( Yıllık Eğitim Öğretim Müfredatı Devlet Konservatuar Müfredatı Düzeyinde Yapılır. )

13.1 - Sincan Belediye Başkanlığı Konservatuarındaeğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları.

13.1.1 -  Müzik Sanatları

1)      Türk Halk Müziği

2)      Türk Sanat Müziği

3)      Türk Tasavvuf Müziği

4)      Çocuk Korosu

5)      Enstrümanlar ( Bağlama, Keman, Ud, Ney vb.)

 

13.1.2 -  Gösteri Sanatları

1)      Tiyatro-Drama

2)      Halk oyunları.

 

13.2 - Birimlerde İzlenecek Eğitim, Öğretim ve Sanat Faaliyetleri

Müzik Sanatları ( Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf Müziği, Çocuk Korosu, Enstrümanlar. ) ve Gösteri Sanatları ( Tiyatro-Drama, Halk Oyunları ) eğitim, öğretim ve sanat faaliyetlerini yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirmek için kurulan bu bölümler; tespit edilmiş bulunan müfredat programına uygun, sanat ve kültür derslerinin eğitim ve öğretimini sağlar.

 

13.3 - İki Yıl Süresince Okutulacak Dersler

1)             Nota solfej

2)             Ses eğitimi ( şan)

3)             Repertuar ve uygulama (TSM, THM ve TTM)        

4)             Nazariyat ( Teori) (TSM, THM ve TTM)     

5)             Çalgı (Bağlama vs.)

6)             Halk Bilimi - Edebiyat

7)             Seminer Dersleri (Diksiyon, İletişim, Zarafet )

8)             Halk Oyunları

13.4 - Müzik Sanatları Ve Gösteri Sanatları Uygulama Topluluğu Müzik Sanatları Topluluğu ile Gösteri Sanatları Topluluğu, Konservatuarın tüm öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşur.  Ancak lüzumu halinde uygulama topluluğuna Konservatuar disiplini ön planda tutulmak kaydıyla, dışarıdan saat ücretli veya fahri üye alınabilir.

 

SİNCAN BELEDİYE KONSERVATUARINDA

KAYIT-KABUL, DİSİPLİN, SINAV VE SINIF GEÇME, HÜKÜMLERİ

 

KAYIT-KABUL:

Madde – 14 Kayıt için İstenecek Belgeler:

1)      Kurumca hazırlanmış form ( Vesika Fotoğraflı )

2)      En son bitirdiği Okul diploması

3)      Varsa sanatla ilgili belgeler

 

GİRİŞ HÜKÜMLERİ:

Madde – 15 Giriş Sınavı.

1)      Sincan Belediye Konservatuarında bütün birimlerde eğitim-öğretim yılı Eylül ayının ikinci haftası başlar – Haziran ayının son haftası biter. ( Eylül ayı başında giriş sınav duyurusu ve giriş sınavı yapılır.)

2)      Başvuru tarihi, sınav tarihi ve yeri her yıl Eylül ayı başında resmi duyuru ve diğer iletişim araçlarıyla yapılır.

3)      Konservatuarla ilgili çeşitli teknik ve idari bilgiler ve sınav şekline ihtiva eden broşür, öğrenci-kursiyer adaylarına verilmek üzere önceden hazırlanır.

4)      Giriş sınavları, aday kayıtlarının bitişini izleyen hafta içinde yapılır.

5)      Sınav komisyonları Konservatuar idaresinin görevlendireceği iki üye ve birim başkanlarından oluşur.

6)      Komisyon başkanlığını Konservatuar Sorumlusu yapar. Konservatuar Sorumlusu aynı zamanda sınav komisyonunun tabi üyesidir.

7)      Giriş sınavları uygulamalı şekilde yapılır.

8)      Diğer Belediye Konservatuarlarından yatay geçiş talebi halinde müfredat ve ikinci sınıfa geçmiş olması şartı aranacaktır.

15.1 - Giriş Sınavları Yapılırken Aşağıdaki Esaslara Uyulur.

1)             Komisyon üyelerinden her birisi sınava giren adaylara 0 sıfır) ile 100 (yüz) arasında
bir not verir. Bu notların aritmetik ortalaması adayın sınav notu kabul
edilir. Ortala alınırken meydana gelecek kesirlerde iki hane yürütülür.

2)      Giriş sınavlarında taban puan altmış (60) olup,  altmıştan aşağı not alanlar
bölüm kontenjanı dolmaması durumunda bile konservatuara alınmazlar,

3)      Sınav notu ortalaması 60 veya daha yüksek olanlar aldıkları notlara göre büyükten küçüğe göre sıralanırlar. Birim kontenjanı kadar asıl, bunun dışında en fazla 10 kişide yedek olarak aldığı puanın yüksekliğine göre belirlenir. Giriş sınavı komisyonları adaylara verdikleri not ortalamalarını müşterek imzalı bir çizelgeye geçirirler. Bu çizelgeyi sınav uygulamasına ilişkin bir tutanakla birlikte Konservatuar Müdürlüğüne verirler. Bu tutanak ve çizelge kayıtlar için esas teşkil eder.

 

15.2 - Konservatuara kabuller aşağıdaki şekilde alınır.

1)      En az İlköğretim ve dengi okul mezunu olup, 15-25 yaş arası olmak (grubu dolmayan birimlere 25-30 yaş arası ve özel yetenekli kursiyer alınabilir.)

2)      Her birim için azami 5 kişilik kontenjan kullanılacaktır. Ancak kontenjan adaylarında lise mezunu olması, 31 yaşından gün almamış olması, ayrıca yetenekli olması şartı aranacaktır.

3)      Giriş sınavında başarılı olmak (100 puan üzerinden en az 60 puan almak)

4)      Fizik ve estetik yapısının girdiği birime uygun olması.

5)      Yukarıda belirtilen şartlan taşıyan istekliler başvuru anında aynı zamanda kesin kayıt içinde gerekli belgeleri temin edilmesi.

6)      Giriş sınavını kazanan adaylar sınav sonuçlarının belirlendiği tarihten itibaren 5 işgünü içinde kesin kayıtlarını yaptırırlar. Aksi takdirde yedekte kazananlar sırasıyladeğerlendirilir.

 

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ:

Madde – 16 Öğrencinin( kursiyerin) uyması gereken kurallar:

1)      Öğrenci, Konservatuar idarecisinden yazılı izin almak suretiyle ders ve çalışmalardan muaf sayılabilir. Ancak, özel mazerete dayalı ( rapor, geçici görev vs. ) durumları hariç, devamsızlığı l (bir) yıl içinde 20 (yirmi) günü geçemez.

2)      Öğrencilerin devamsızlığı yoklama defterinden izlenir, derse geç gelen öğrenci- kursiyerin derse alınıp-alınmaması ders hocasının inisiyatifindedir.

3)      Öğrenci-kursiyer konservatuarla ilgili her türlü disiplin kurallarına riayet etmek mecburiyetindedir.

4)      Üç defa derse geç gelen l gün derse girmemiş kabul edilir ve yoklama defterine işlenir.

5)      Özür ve hastalık hallerini zamanında bildirmek.

6)      Zorunluluk olmaksızın ve izin almadan ders ve çalışma yerini terk etmemek.

7)      Konser ve gösterilere geç gelmemek.

8)      Çalışma düzenini aksatmamak.

9)      İçkili vaziyette gelmemek.

10)  Ders sırasında sesli ve görüntülü kayıt yapmamak

11)  Yüz kızartıcı suçlar işlememek.

 

16.1 - Soruşturma Usulü ve Geçici Tedbirler.

Disiplin soruşturması Konservatuar idaresince tespit edilip Başkanlıkça görevlendirilen Öğretim Görevlilerinden oluşan Öğrenci disiplin kurulu tarafından yapılır. Hakkında soruşturma yapılan öğrenci-kursiyerin önce yazılı ifadesine başvurulur, daha sonra sözlü savunması dinlenir. İnceleme en geç 15 gün içerisinde neticelendirilir. Karar yazılı olarak Konservatuar idaresine bildirilir. Konservatuar idaresi de bir hafta içerisinde kararı yazılı olarak muhatabına tebliğ eder.

Soruşturma devam ederken lüzumu halinde öğrenci-kursiyerlerin devamına geçici olarak ara verilebilir.

 

16.2 - Disiplin Cezaları.

Madde de belirtilen kurallara uymayan veya yapmakla yükümlü olduğu görevlerini yerine getirmeyen öğrencilere aşağıda yazılan cezalar uygulanır.

1)      Uyarma

2)      Kınama

3)      Geçici olarak ilişik kesmek

4)      Konservatuarla ilişiğini kesmek

16.3 - Cezaların Uygulanması.

Yukarıda belirtilen cezalar, öğrenci disiplin kurulunun aldığı karar üzerine Konservatuar idaresi tarafından uygulanır. Uyarma cezası Konservatuar idaresi tarafından doğrudan verilir. Geçici olarak ilişik kesme cezası 15 günden az, l aydan çok olamaz. Suç çok daha ağırsa Konservatuar ile ilişik kesme cezası verilir.

 

SINIF GEÇME SINAV HÜKÜMLERİ:

Madde – 17 Sınıf Geçme Esasları

1)      Öğrenci başarısı, teori ve uygulama dersleri temel alınarak tespit edilir.

2)      Bir öğrenim yılı 2 değerlendirme dönemine ayrılır. Her değerlendirme döneminde her dersten teorik ve uygulamalı olarak vize sınavı ile öğrencinin durumu belirlenecektir. Her dönem için iki vize notu, toplamının ortalaması şeklinde olacaktır. İki dönemin not ortalaması yılsonu başarı durumunu belirleyecektir. Değerlendirme ( 0-100 ) puan arasındadır. Bir öğrenci bütünlemeye en fazla 2 (iki) dersten kalabilir. İkiden fazla dersten kalanların konservatuarla ilişiği kesilir. Birinci sınıflar için bütünleme sınavı ( teorik ve uygulamalı ) eğitim-öğrenim dönemini takip eden Haziran ayının son iki haftası içerisinde yapılır. Bu uygulama son sınıflar içinde aynen geçerlidir. Bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrencilerin konservatuarla ilişiği kesilir. Notların dönemlere göre ifade ediliş şekli aşağıda olduğu gibidir:

 

a.      GEÇER                     ( 50-100 )

b.      BÜTÜNLEME     (0-49)

c.       KALIR                (0-49)

 

3)      Bütün bölümlerde birinci sınıfın değerlendirme dönemi öğrenciler, için deneme evresi sayılır. Bu değerlendirme dönemi sonunda dört veya fazla dersten geçemez notu olan ve devamsızlık süresi belirlenen günün üzerine çıkan öğrencilerin konservatuar kaydı silinir.

4)      Öğrencilerin genel başarı ortalaması, "Bitirme Belgesi " notunu oluşturur.

 

17.1- Bitirme Tezi:
Öğrenci ( kursiyer ) ders notları dışında 2. sınıfın 2. yarıyılı başında bölüm başkanlarınca belirlenecek ödev konularından birini hazırlayıp okul bitiminden en geç 15 gün öncesine kadar üç nüsha hazırlayıp bölüm başkanına takdim eder. Ödev bölüm sınavı sonucuna kadar ek süresi verilir. Bu ek sürede de ödevini kabul ettiremeyen öğrencinin(kursiyerin ) konservatuarla ilişiği kesilir.

Madde – 18 Öğrencinin Konservatuara devam-devamsızlığı aşağıdaki şekilde yürütülür.

1)      Özürleri olan ve bunları resmi ve özel kurumlardan belgeleyen öğrenciler o öğretim yılı için izinli ve o öğretim yılına ait okuma hakkını kullanmamış sayılırlar. Bu hak askerlik haricinde ancak bir defa kullanılabilir.

2)      Öğrencilerinher derste yoklaması yapılır, devamsız olanlar ve geç gelenler yoklama defterine işlenir.

3)      Öğrencilerin devam durumlarını izleyebilmesi için Konservatuar Sorumlusunca, gerekli defter ve belgeler tutulur. Kursiyerlerin-öğrencilerin devam durumları bu prensiplere göre izlenir.

 

BÜTÜNLEME SINAVLARI

Madde – 19 Bütünleme Sınavları.

Bütünleme sınavlarında komisyon,  ilgili dersin öğretim görevlisi ile öğretim görevlileri arasından Konservatuar Müdürlüğünce seçilecek en az 2 üyeden oluşur. Komisyon başkanlığını Konservatuar sorumlusu yapar. Sınav yönetimi ve tarihi bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.

 

Madde – 20 Konservatuarda bulundurulması gereken defterler ve belgeler.

1)      Öğrencilerin Not Defteri: Öğretim görevlilerince öğrencilerin aldıkları yoklama,
ödev ve değerlendirme notları yazılmak üzere tutulur. Bu defterler bütünleme sınavlarından sonra konservatuar idaresine teslim edilir. Defter Müdürlükçe iki yıl saklanır.

2)      Not Çizelgeleri:   Değerlendirme süreleri sonunda öğretim görevlileri not
defterindeki değerlendirme notlarını bir çizelge halinde konservatuar idaresine verirler. Bu çizelgeler idarece sınıf defterine işlenir. Çizelgelerin onaylı bir kopyası öğrencilerin durumlarını öğrenebilmesi için ilan tahtasına asılır.

3)      Sınıf Geçme Defteri:  Konservatuar idaresince öğrencilerin değerlendirildiği
vizelerin ortalaması ve bütünleme başarı durumlarını tespit için tutulur.

4)      Mezuniyet Belgesi: İki yıl eğitim alan kursiyer-öğrenci gerekli şartları yerine
getirmişse bitirme belgesi verilir. Söz konusu bu belgenin Milli Eğitim Bakanlığı veya Öğretim Kurumu uhdesindeki eğitim kurumlarınca verilen diploma, mezuniyet belgesi veya birim belgeleri arasında denkliği olacaktır.

 

Madde – 21 Kostüm, Demirbaş, Eşya, Araç Ve Gereç Temini.

Sincan Belediye Konservatuarı için her türlü araç gereç, demirbaş, kırtasiye vb. malzemeye ilişkin giderler, Sincan Belediyesince karşılanır.

 

Madde – 22 Kurum Dışından İhtiyaca Binaen Hizmet Alımı.

1)      Öğretim görevlilerinin başka iş ve kuruluşlarda görevli bulunmaları nedeni ile kadrolu olarak istihdamı olamadığından, öğretim görevlilerinden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hizmet satın alınması yapılır.

2)      Diğer kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 657 sayılı devlet memurları kanunun ek ders ücretleri ile ilgili değişik 176. maddesi (   Madde 176 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/1 md.) (Değişik birinci fıkra: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. (Değişik iknci fıkra: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir. Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.)uyarınca ders ücretlerinin ödenebilmesi için normal mesai saati dışında ödenen ders ücreti baz alınır.

3)      Öğretim görevlisi olmadığı halde dışarıdan saz ve ses elemanı olarak sanat topluluklarında görev alacaklara da öğretim görevlilerine Sincan Belediye Encümenininödenen saatlik ücretin ödenmesine karar vermede yetkili kılınması.

4)      Konservatuarda görev alan öğretim elemanlarına ( konservatuar sorumlusuve birim başkanları hariç ) konservatuarınkapalı olduğu Temmuz- Ağustos ayları için ücret tahakkuk ettirilmez.

 

 

III ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde – 23 Giderler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün personel, demirbaş, eşya ve kırtasiye, araç, gereç, kurs, seminer, festival, gösteri, ağırlama gibi giderleri her yıl belediye bütçesine konacak giderlerle karşılanır.

 

Madde - 24 Yürürlük

Bu yönetmelik Sincan Belediye meclisinin onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde – 25 Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerini yürütmeye Sincan Belediye Başkanı yetkilidir.

 

 

    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2014     Web Master: Ömer DENEK