insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2
Resim Yok

Cuma ALTINÖZ
Park Ve Bahçeler Müdürü
Telefon: +90 312 277 58 55
E-mail: cuma_altinoz@sincan.bel.tr

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

GENEL BİLGİLER 
MİSYON VE VİZYON : 

MİSYONUMUZ:
Park, bahçe, çocuk oyun alanları  ile spor alanları  yapılabilecek yerleri tespit ederek bu yerlerin etüd, proje ve uygulamalarını yapamak., mevcut olanlarını korumak. 

VİZYONUMUZ :
" DAHA YEŞİL VE DAHA YAŞANABİLİR BİR SİNCAN...!  
İlçemizi, kişi başına düşen yeşil alan bakımından uluslararası  standartlara taşımak, estetik ve fonksiyonel alanlar oluşturarak, sağlıklı ve uygar bir kent görünümüne ulaştırmak  park bahçeler müdürlüğümüzün ana çalışma hedefidir.

YETKİ – GÖREV - SORUMLULUKLAR : 
    
1) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak kendi hizmet alanı içerisine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, Başkanlık makamının onayına sunmak, onaylanan program doğrultusunda çalışmaları yürütmek, veya yürüttürmek.

2) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak, belediye sınırları dâhilindeki park alanlarını, fidanlık alanları, çocuk oyun alanlarını, spor alanlarını ve yeşil alanları tesis edecek yerleri tespit etmek, proje ve uygulama çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. Uygulama yapılan alanların bakım, onarım ve korunmasını yapmak veya yaptırmak. Uygulamada kullanılabilecek, bölge şartlarına uygun bitki türlerini üretmek veya ürettirmek, üretilemeyen gerekli bitkilerin temini sağlamak ve sağlattırmak.Yeşil alanlarda mevsimine uygun bitki uygulaması yapmak veya yaptırmak.

3) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak, yapılan yıllık yatırım programındaki park, bahçe bakım ve temizlik, inşaat işleri, refüj düzenleme, havuz bakım ve onarım; araç kiralama, makine-teçhizat alımı işleri ile ilgili ihale yapmak veya yaptırmak, iş tesliminden kati kabul safhasına kadar geçen süre içinde işin usulüne göre yapılıp, yapılmadığını kontrol etmek veya ettirmek. İşin bitiminde mevzuata uygun olarak dosyaları incelemek veya incelettirmek, hazır hale getirilmesini sağlamak.

4) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak, kuruluş için gerekli bitkisel materyalleri temin etmek için, fidanlıklar, seralar açmak, işletmek ve artan ihtiyaca göre yenilerini kurmak, kurdurmak.

5) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak, daha iyi hizmet vermek üzere, rekreasyon alanları tesis etmek veya ettirmek, uygun parkları çay bahçesi haline dönüştürmek, ticari faaliyetlerin de yer alabileceği dinlenme ve eğlenme amaçlı halka açık parklar ve piknik alanlarını tesis etmek veya ettirmek.

6) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak, gelişen teknikleri takip etmek veya ettirmek.

7) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak, yeni parklara isim veya numara verilmesini sağlamak.

8) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. Müdürlük ve dolayısıyla belediye çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek için fuar, sergi vb. etkinliklere katılmak.

9) Ekonomik ömrünü tamamlamış araç, gereç, iş makineleri ve taşıtların mevzuata uygun olarak hurdaya ayrılmasını sağlamak.

10) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak, müdürlük bünyesinde kullanılan tüm depoların düzenlenmesini sağlamak, depolara giriş ve çıkış yapan tüm materyallerin kaydını yapmak veya yaptırmak, usule uygun olarak depolanmasını sağlamak veya sağlattırmak, depolarda bulunan tüm materyallerin korunması ve muhafazası için mevzuatta öngörülen tüm tedbirleri almak veya aldırmak, mevcut malzeme, araç – gerecin amacına uygun kullanılmasını sağlamak veya sağlattırmak.

11) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak, müdürlük bünyesinde bulunan araç, gereç, iş makineleri ve taşıtlar ile hizmet binalarının, depoların, araç park alanlarının, her türlü olumsuzluğa (Yangın hırsızlık, sabotaj, vb.) karşı korunmasını sağlamak veya sağlattırmak, bu yönde gerekli düzenlemeleri yapmak veya yaptırmak, tüm koruma tedbirlerini almak veya aldırmak.

12) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak, kuruluş için gerekli görülen yeni atölyeleri açmak veya açtırmak, gerekli alet, ekipman, teçhizatı almak veya aldırmak. Gelişen teknikleri takip etmek veya ettirmek,

13) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak, müdürlük çalışma programlarını günlük, haftalık, yıllık ve beş yıllık hazırlanmasını ve uygulanmasını takip ve temin etmek veya ettirmek.

14) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak, emrinde çalışan tüm personelin verimli çalışmalarını temin etmek veya ettirmek, çalışma düzenine uyulmasını sağlama amacıyla gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, iş yerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak. Tüm personelin çalışmalarını, mesaiye uyulup, uyulmadığının, verilen görevin gereği gibi yapılıp, yapılmadığının kontrolünü yapmak veya yaptırmak. Müdürlüğün çalışma esaslarını bozan ve uygunsuz davranan personel hakkında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak,  yasal işlem yapılmasını sağlamak veya sağlattırmak

15) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak Personelin daha verimli çalışmasını teminen hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve gerçekleştirmek, hizmetlerle ilgili olan eğitim programlarını takip etmek ve katılmak.

SORUMLULULUKLAR   :
Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata uygun olarak, görevleri zamanında yapmak.

MÜDÜRLÜK YAPISI       : 
Fiziksel Yapı : 
Müdürlük ve Büro Hizmetleri : Yenikent hizmet binası 3. Kat ( müdür ve personel odası)
Araç-Gereç ve İdari Hizmetler : Şehir Stadı karşısı garaj alanı (idari bina, depo, araçlar ve hizmet ekiplerimiz)
İmalat ve Tamir Hizmetleri : Ahi Evran mah. Çatalca sk. Atölye binası (Demir doğrama ve Ahşap doğrama atölyeleri)
Bitki Üretim Hizmetleri : İstasyon Mah. Polatlı Cad. EBK. Yanı (Cam sera, tül seralar, idari ve malzeme depo  binaları, ekim alanları) 

Sera Dış Görünüm :

Sera İç Görünüm :

İdari Yapı : 

Müdürlüğümüz, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Müdürlük ve hizmet birimlerimizden oluşan hiyerarşik yapı ile hizmetlerini yürütmektedir.
Belediye Başkanı Personel ve Evrak Yazışma İşleri Servisi Sekreterlik Etüt Proje ve Uygulama Sevisi Park Bakım Sulama ve Temizlik İşleri Servisi Ahşap Doğ. Atölyesi
İnşaat İşleri Servisi
Sıhhi Tesisat  İşleri Servisi
Bitki Ürt. ve Dik.  İşleri Servisi
Demir Doğ.  Atölyesi
Elektrik İşleri Servisi
Belediye Başkan Yardımcısı
Park ve Bahçeler Müdürü
 
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : 
Müdürlüğümüzce hizmetlerin yürütmesinde aşağıda tablo halinde sunulan teknolojik cihazlar kullanılmaktadır.
Kullanılan Cihaz Cinsi  

Adeti : Bilgisayar 9, Yazıcı 5, Faks – Fotokopi  2, Telefon 13, Telsiz 26, Araç Telsizi 1
 
Toplam : 56 
 
İnsan Kaynakları : 
Müdürlüğümüz bünyesinde 4 Memur, 2 Sözleşmeli Memur, 73 İşçi, 140 personel görev yapmakta, 41 değişik cinste araç bulunmaktadır. ( 2009 Yılı itibariyle )
Sunulan Hizmetler : 
Belediye sınırları dâhilindeki park alanlarını, fidanlık alanları, çocuk oyun alanlarını, spor alanlarını ve yeşil alanları tesis edecek yerleri tespit etmek. 
Tespit edilen alanlar için proje ve uygulama çalışmalarını yapmak. 
Uygulama yapılan alanların bakım, onarım ve korunmasını yapmak. 
Uygulamada kullanılabilecek, bölge şartlarına uygun bitki türlerini üretmek, üretilemeyen gerekli bitkilerin temini sağlamak. 
Yeşil alanlarda mevsimine uygun bitki uygulaması yapmak. 
 Mevcut olan veya yeni yapılan yeşil alanların bakım ve temizlik, inşaat işlerini yürütmek, bu çalışmaların yürütülmesinde gerekli araç kiralama, makine-teçhizat alımı işleri ile ilgili ihale yapmak gibi hizmetler müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. 

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : 
Sincan Belediye Başkanı, Belediye İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Sincan Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Sincan Belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Sincan Belediye Başkanının görevi; belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamaktır.
2009 yılından itibaren bu plan ile belediyemizde iç kontrol sistemi hayata geçirilecektir. 31.12.2008 tarihinde yayınlanan iç kontrol standartları hazırlama rehberi ile tüm birimlerde iç kontrol standartlarının oluşturulması süreci başlatılmıştır. 
Belediyemiz misyonuna ve arzulanan hedeflerini yerine getirmek, yön vermek, iç kontrol sistemini oluşturmak ayrıca söz konusu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmek amacıyla İç Kontrol Standartları Eylem Planı hazırlanmıştır. Faaliyetler hazırlanan planda belirlenen süreç dâhilinde hayata geçirilecektir. Sürecin işletilmesi sorumlu birimler tarafından gerçekleştirilecektir. Belediyemizin iç kontrol standartlarına ilişkin genel bilgiler aşağıda verilmiştir.

GENEL AÇIKLAMALAR
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55’inci maddesinde İç Kontrol; “İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. 
5018 sayılı Kanunun 55’inci maddesinin 2’nci fıkrasında ise; “Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.”hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” hazırlanarak, 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Tebliğde; “Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri ve bu çalışmaları en geç 31.12.2008 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Söz konusu çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında yürütülmesini sağlamak üzere, idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemler alınacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.
5018 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır.
Buna göre üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır.

AMAÇ VE HEDEFLER : 
Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri: 
Park Yapım Çalışmaları : 

İlçemiz içerisinde belirlenen alanlarda yeni park ve yeşil alan çalışması yapmak.
Park Tadilat Çalışmaları : 
Mevcut parklarımız ve yeşil alanlarımızda meydana gelen bozulmaları tespit ederek yenileme çalışması yapmak.
Cadde ve Sokak Düzenleme Çalışmaları : 
İlçemizin daha yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak amacıyla merkezi cadde ve sokaklarımızın estetik ve fonksiyonel açıdan düzenleme çalışmalarını yapmak.
Fidanlık Alanlar Oluşturulması : 
Şehrimizin akciğer vazifesini görecek ve yeşile olan özlemi giderecek fidanlık alanlar oluşturmak.
Üretim Çalışmaları: 
İç Mekân: 

Mevcut çiçeklerimizden üretim yöntemleriyle çoğaltmak. Üretemediğimiz iç mekan  çiçeklerini satın alma suretiyle temin etmek.  
Dış Mekân: 
Mevcut çiçeklerimizden üretim yöntemleriyle çoğaltmak. Üretemediğimiz dış mekân çiçeklerini satın alma suretiyle temin etmek. 
Mevsimlik Çiçek : 
İlçemiz içerinde bulanan park ve yeşil alanlarımıza dikilmek üzere kendi imkânlarımızla üretmek. 
Lale Üretimi: 
İlçemizin sembolü olan lale üretimi tamamen seramızda yapılmakta olup, dikim ve söküm çalışmaları her yıl yapılmaktadır.
Araç ve Gereç Yenileme Çalışmaları : 
Yapım, onarım ve bakım çalışmalarında kullanmakta olduğumuz araç ve gereçlerin ihyacımız doğrultusunda yenilenmesini sağlamak.
Mal Alımları: 
Yapım, onarım ve bakım çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaçlarımızı belirlemek ve alımın yapılmasını sağlamak.
Hizmet Alımları: 
Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun ilgili maddeleri gereğince personel ve araç temini sağlamak.
Temel Politikalar ve Öncelikler : 
Müdürlüğümüz vizyonunda belirttiğimiz " DAHA YEŞİL VE DAHA YAŞANABİLİR BİR SİNCAN...!  hedefi ile İlçemizi kişi başına düşen yeşil alanların standartlar üstüne taşımak, estetik ve fonksiyonel alanlar oluşturarak, sağlıklı ve uygar bir kent görünümüne ulaştırmak  Park Bahçeler Müdürlüğümüzün ana çalışma hedefi ve önceliğidir. 

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER: 
A-Mali Bilgiler :
1-Bütçe Uygulama Sonuçları :

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2009 Yılı Ödenek Cetveli
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:
Üretime Yönelik Mal ve Hiz. Alımları :

Müdürlüğümüzce yapılan hizmetlerde kullanmak amacıyla imkanlarımız ölçüsünde üretebileceğimiz materyallerle ilgili mal alımları yapılmaktadır. Bu alımlar yapılırken azami ölçüde ekonomik davranılmaktadır. 
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları : 
Müdürlüğümüz faaliyet alanları içerisinde bulunan tüm alanların bakımı, korunması,yenilenmesi amacıyla mal alımları ile bu çalışmalar esnasında iytiyaç duyulan malzeme alımları yapılmaktadır.
Hizmet Alımları : 
Müdürlüğümüzce hizmet alımları, mevcut yeşil alanlarımızın bakımı, korunması, temizlenmesi ve yenilenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ölçüde yapılmaktadır.
Bakım ve Onarım Giderleri : 
Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araç, gereç tamiri ve yeni parça alımalrında kullanınmaktadır.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri : 
Yeni yapım ve onarımlar için ara mal alımları, projelendirme, projelerin fizibilitesi ve kontrollük  ödemeleri için  kullanılmaktadır.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri : 
Mevcut yeşil alanlarımızda büyük onarım ve yenileme çalışmalarında kullanılmaktadır. 
3-Mali Denetim Sonuçları :
 Müdürlüğümüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 07/04/2009 – 10/04/2009 tarihleri arasında denetlenmiş, görünen aksaklıklar giderilmiştir. 
B-Performans Bilgileri :
Faaliyet ve Projeler : 

 
SERA ÇALIŞMALARI

Bitki Üretim 
İç Mekan Üretimi                   : 6.299 adet
Dış Mekan Üretimi                : 13.728 adet
Mevsimlik Çiçek Üretimi       : 229.060 adet
Bitki Dikim
Mevsimlik Çiçek Dikimi        : 135.518 adet 
Fidan Dikimi                          : 5804 adet
Toplam bitki üretimi       :    249.087 Adet 
Toplam Bitki Dikimi        :   141.322 Adet         
 
YENİ PARK YAPIM ÇALIŞMASI
Yunus Emre Mah. Canlı sk. 1754-1755 adalar arası  2151 m² 
Selçuklu Mah. Kar sk. 4408 ada yanı 1851 m² 
Toplam : 4002 m²

FİDANLIK ALANLAR
U.Hasan Mah. Menderes Cad. 1709 ada yanı   1508 m² 
Törekent Mah. 11 ad. 2104 ada yanı                     897 m² 
Törekent Mah. 389 Sk. 2139 ada yanı                   667 m² 
12. Cad.  -  Vatan  cad.  köşesi                               500 m²              
Toplam : 3572 m² 

PARK YENİLEME VE DÜZENLEME ÇALIŞMASI 
Fatih Parkı                            Akşemsettin Mah. Levent sk.682 Ada                      4500 m² 
M.Akif Ersoy Parkı               Gökçek Mah. Toprak sok. 1561 Ada                         2072 m² 
Mesnevi Parkı                      Fatih Mah. Mevlana Sok. 1424 Ada                           5322 m² 
N.Yıldırım Parkı                   Fatih Mah. Farabi Sok.  1419 Ada                             4734 m² 
29 Ekim Parkı                      Yunus Emre Mah. Cumhuriyet Cad. 1749 ada      5225 m² 
Yenikent Trafik parkı           Atatürk Mah. Güven Sokak 270 ada yanı                  4275 m² 
Osman Gazi Parkı              G.O.P. Kaygusuz sk.1522 ada                                   16124 m² 
Şehit Mevlüt KURT              Yunus Emre Mah. Onbaşı sk. 1800 ada yanı         6000 m² 
Azerbaycan Parkı                Gökçek Mah. Yağmur Sok. 1617 Ada                       2723 m² 
K .KARABEKİR                    Çocuk Parkı Atatürk Mah. Polatlı Cad. 78 ada y.     3702 m²
TOPLAM :  54677  m²
        
Park yapım ve  onarım çalışmaları yapılırken aşağıdaki malzeme ve materyaller kullanılmıştır
K.PARKE                  : 14.000 m²
50 lik BORDÜR        : 11.880 mt   
70 lik BORDÜR        : 2580 mt.
ÇÖP KOVASI             : 146 ad.
KAMELYA                   :  82 ad.
BANK                          :  453 ad.
MERMER                   :  980 m²
 
ÇİM EKİM ÇALIŞMASI
Yenileme, yeni park çalışması ve  gerekli görülen alanlarda  çim ekimi yapılmıştır.
Kaygusuz Sk, 1522 ada 
75. Yıl Çocuk – Dinlenme parkları 
Şehit M.Altıparmak parkı 
Şehit S.Öremiş parkı 
Törekent 424. Sk 
Törekent Camii yanı 
Ertuğrul Gazi parkı 
Vatan parkı 
Şehit M.Kurt parkı 
Sanayi camii 
TOPLAM            72156  m²

KOŞU PARKURU YAPIM
4183 ada ( Makro market arkası)            1429 m² 
Törekent Mah. Gençlik Ormanı                259 m² 
Fatih Mah. Ek Hizmet Binası arkası        455 m² 
Şehit Gaffar OKAN parkı                            581 m²
TOPLAM           2724 m²
   
GÜBRELEME ÇALIŞMASI
Mevcut park ve yeşil alanlarımızda kışlık bakım için gübreleme çalışmaları yapılmıştır. Yaklaşık 1500 m³ gübre kullanılmıştır.

AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI
Park ve Yeşil alanlarımızda, caddelerimizde ve gelen talepler üzerine ağaç budama çalışmaları yapılmaktadır.  Budamadan çıkan ağaç dalları kesilerek odun haline getirilmektedir.

ODUN KESİMİ VE ODUN ÇUVALLAMA ÇALIŞMASI
Yeşil alanlarımızın budanması ve kesim çalışmaları sonucu elde edilen ağaçlar serada kesilerek odun halİne getirilmekte ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmaktadır. 2009 Yılında 300 aileye yaklaşık 75 ton odun dağıtılmıştır.

SU TESİSAT YAPIM, ONARIM VE ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI
Park ve Yeşil alanlarımızda, Hizmet birimlerimiz binalarında, kamu kurum ve kuruluşları binalarında, ayrıca ısı amaçlı tesisat onarımı ve yapımı, bu alanlar ile binalarda meydana gelen arızaların giderilmesi,  yeni su bağlantı yapılması ve abonelik işlemleri gibi çalışmalar yapılmaktadır.
 
ELEKTRİK  ONARIM VE ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI
İlçemiz içerisinde bulunan park ve yeşil alanlarımız ile hizmet binalarımızın elektrik aksamlarının bakımı, yenilenmesi, yeni bağlantı ve abonelik işlemleri yapılmaktadır. 

DEMİR DOĞRAMA VE KAYNAK İŞLERİ
Park ve yeşil alanlar için kameriye, pergole, bank vb. materyallerin metal aksamının üretimi, mevcut olanların tamir ve bakımı ve belediyemiz bünyesinde çıkan her türlü kaynak işleri imkanlar dahilinde yapılmaktadır. 2009 yılı içerisinde toplam 360 adet bank ve 88 adet kamelyanın demir aksam kısmı yapılmıştır.

AHŞAP DOĞRAMA İŞLERİ
Park ve yeşil alanlar için kameriye, pergole, bank vb. materyallerin ahşap aksamının üretimi, mevcut olanların tamir ve bakımı, belediyemiz bünyesinde mevcut tüm ahşap aksamın tamir ve bakımı ile ihtiyaca göre yeni ahşap materyalin üretimini yapılmaktadır.  2009 yılı içerisinde toplam 360 adet bank ve 88 adet kamelyanın  ahşap   kısmı yapılmıştır.

TANKERLE SULAMA ÇALIŞMASI
Su bağlantısı olmayan yeşil alanlarımız 8 ad. Tankerimiz ile 2 vardiya,  2 tankerimiz ile tek vardiya olarak sulama çalışması yapılmıştır.   Yaklaşık 160.000 Ton

PARK TEMİZLİĞİ
Temizlik ekibimiz ve park bekçilerimiz tarafından günlük temizlik çalışması yapılmaktadır.

TRAKTÖRLE SÜRME
Fidanlık alanlar pulluk ve kazayağı ile sürülmüştür. Girilemeyen alanlarda ise çapa makineleri Fidanlık alanlarımızda taş toplama çalışması yapılmıştır. Yaklaşık 948.481 m²

İLAÇLAMA FAALİYETLERİ 
Tüm park ve fidanlıklarımızda  zararlı haşerelere karşı ve keneye karşı mücadele amaçlı sezon boyunca 6 şar defa ilaçlanmıştır.

2009 YILINDA YAPILAN PEYZAJ PROJELERİ
Selçuklu Mah.Kar Sok.4408 Ada Yanı                                       
Yunus Emre Mah.Buse Sok.1754-1755 Adalar Arası                 
75. Yıl İ.Ö.O. Karşısı 
Gökçek Mah. 372.Sok. 
Malazgirt Mah. 381-382 Adalar Arası 
Fatih Mah. GMK Bulvarı 1465 Ada Yanı 
Atatürk Mah. Polatlı cad. Pazar Pazarı 
Belören Sahası peyzaj projesi 

2009 YILINDA YAPILAN PARK REVİZE PROJELERİ
Ahi  Evran Parkı 
Azerbaycan Parkı 
Eyüp Sultan Parkı 
Fatih Parkı 
M.Akif Ersoy Parkı 
Mesnevi Parkı 
Niyazi Yıldırım Parkı 
29 Ekim Parkı 
Ş.Adil Arınmış Parkı 
Ş. Mevlüt Kurt 
Yenikent Trafik Parkı 

ALANLARDA KÜÇÜK ÇAPLI TAMİRAT VB. ÇALIŞMALAR
Müdürlüğümüzce 192 adet ayrı kamu kurum ve kuruluşları ile yeşil alanlarımızda küçük çaplı tamir ve bakım işleri yapılmıştır.

2-Performans Sonuçları Tablosu
FAALİYET
PLANALANAN
GERÇEKLEŞEN
GERÇEKLEME ORANI
 
Yeni Park Yapım Çalışması 
 2
 2
 % 100
 
Yeni Fidanlık Yapım Çalışması  
 4
 4
 % 100
 
Park Yenileme Çalışması 
 10
 10
 % 100
 
 
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi :  Hedefler gerçekleşmiştir.
   
4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi :  
    
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler :
Modern seramızın bulunması 
İç ve Dış mekan bitkilerinin üretiminin yapılması 
Park donatı materyallerinin belediyemizce üretilmesi 
Yapım ve onarım işlerinde kendi personelimizin kullanılması 
Bünyemizde tecrübeli personelin bulunması 
 
B-Zayıflıklar :
İş makinesi ve ekipmanın eksik olması 
Personel açığı ve yeteri kadar kalifiye eleman olmaması 
Araç, gereç ve ekipmanın depolama sahasının olmaması 
Arşivleme bölümümüzün olmaması 
 
C-Fırsatlarımız :
İlçemizin de park ve yeşil alan yapılacak alanların olması Metropol ilçe olmamız Mesire alanlarının olması Coğrafik ve Topoğrafik yapının elverişli olması 

D-Tehtidler :
Hızlı nüfus artışı ve göç 
İlçe insanının kentsel yaşama uyum sağlama sürecinin uzun olması 
Çevre bilincinin oluşmaması

    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2014     Web Master: Ömer DENEK